Pierwsze spotkanie Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet z Premier Ewą Kopacz trwało 2 godziny, dwukrotnie dłużej niż zaplanowano. Gabinet Cieni podziękował Pani Premier za zaangażowanie w działania na rzecz ratyfikacji Konwencji o Przeciwdziałaniu przemocy wobec Kobiet i podkreślił jej ogromną wagę i znaczenie procywilizacyjne i prospołeczne. Wpłynie ona bowiem nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa kobiet, ale i na poprawę relacji społecznych w szerokiej perspektywie.

Gabinet Cieni, który powstał  w 2011 jako konstruktywna propozycja dla rządu, przedstawił Premier Kopacz szereg propozycji, listę postulatów i tematów do dalszej dyskusji. Premier Ewa Kopacz zaproponowała częstsze, regularne spotkania. Mówiła o aktualnych działaniach i najbliższych planach rządu. Dyskusja dotyczyła m.in. potrzeby dialogu społecznego, wzmocnienia edukacji zawodowej i obywatelskiej, regulacji na rynku pracy, rozwiązań problemów w rolnictwie, górnictwie i energetyce, roli kobiet w biznesie i polityce.

Premier Gabinetu Cieni Danuta Hübner ostrzegała przed uśpieniem politycznym, samozadowoleniem i zahamowaniem reform, które jest spowodowane przekonaniem, że Polska jest i będzie „zieloną wyspą”. „Musimy potraktować Unię Europejską jako klucz do mobilizacji zasobów rozwojowych. W Unii trwa debata o przyszłości integracji europejskiej. Nie możemy być obok tego procesu” – mówiła.

Wicepremier i Minister Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Henryka Bochniarz zwracała uwagę na potrzebę rekonstrukcji trójstronnego dialogu społecznego. Natomiast Katarzyna Duczkowska-Małysz (Minister Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich) mówiła o konieczności modernizacji rolnictwa: „Strajk rolników jest nieuzasadniony. Prawdziwym problemem jest zrozumienie, że trzeba ponieść wysiłek modernizacyjny, aby konkurować na międzynarodowym rynku, a to wyklucza się z żądaniami socjalnymi”.

Anna Karaszewska (Minister Pracy) skupiła się na potrzebie reformy podatkowej oraz reformie pomocy społecznej: „Konieczna jest integracja polityki społecznej i rynku pracy, aby skuteczniej adresować pomoc do osób w najtrudniejszym położeniu na rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a jednocześnie być bardziej efektywna kosztowo”.

Bogusława Matuszewska (resort energetyki i środowiska) zwracała uwagę na konieczną dywersyfikacją źródeł energii. „Musimy wykorzystać obecne ustalenia Unii Energetycznej do przeprowadzenia stopniowej, skutecznej restrukturyzacji sektora węglowego i energetycznego, a w konsekwencji odejścia od węgla jako podstawowego źródła wytwarzanego”- mówiła Matuszewska.

Magdalena Åšroda (resort Edukacji, Nauki i Sportu) mówiła o potrzebie długofalowej reformy edukacji, której celem byłoby między innymi przybliżenie jej do potrzeb rynków pracy (edukacja zawodowa) i kształtowanie uczniów jako osób myślących i zaangażowanych obywatelsko.  

Gabinet Cieni zwrócił też uwagę na pilną potrzebę przegłosowania zmian w Karcie Wyborczej (wprowadzenie tak zwanego suwaka), rozpoczęcie prac nad ustawą dotyczącą wyrównania płac (za tę samą pracę) kobiet i mężczyzn, przegłosowanie ustawy dotyczącej zapłodnienia in vitro, związków partnerskich, oraz zintensyfikowania prac nad polepszeniem sytuacji opiekuńczej rodziców (żłobki, przedszkola) i osób zajmujących się osobami zależnymi, w tym dziećmi niepełnosprawnymi.

Zapowiedź regularnych spotkań jest dobrym prognostykiem dostrzegania przez Panią Premier konieczności uwzględniania perspektywy i poglądów środowisk kobiecych przy podejmowaniu decyzji rządowych – powiedziała po spotkaniu Dorota Warakomska (rzeczniczka Gabinetu Cieni i prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet). Jest jeszcze wiele spraw, o których chcemy dyskutować, m.in. uwrażliwienie budżetu państwa na równość płci, różnorodność w administracji rządowej i wiele innych. Jak stwierdziła Pani Premier, możemy się nie zgadzać w niektórych obszarach, ale dyskusja – merytoryczna i rzeczowa – pozwoli na znalezienie konstruktywnych rozwiązań.

Gabinet Cieni Kongresu Kobiet reprezentowały: Danuta Hübner, Henryka Bochniarz, Teresa Kamińska, Katarzyna Duczkowska-Małysz, Magdalena Åšroda, Beata Stelmach, Bogusława Matuszewska, Anna Karaszewska, Dorota Warakomska.

Informacje na temat Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet i biogramy członkiń.